Zoeken naar artikelen:

Openklappen

Veiligheid bedrijfsterreinen: bewaking, verzekering en beveiliging objectief begroten

Inhoudsopgave:

 • Veiligheid, elektronische beveiliging, bewaking …? 
 • Juiste beveiligingsadviseur voor uw bedrijf vinden valt niet mee? 
 • Parkmanagement als oplossing voor uitbesteden bedrijfsbeveiliging en bedrijfsveiligheid?? 
 • Kwaliteit collectieve beveiliging bedrijven kan beter? 
 • Het kvo-b traject veiligheid en beveiliging? 
 • Security business plan (sbp) als mix mens & techniek? 
 • Behoud van kwaliteit bij collectieve beveiliging? 
 • Normenkader collectieve beveiliging bedrijvenpark? 
 • Security service level agreement (ssla) bij advisering veiligheid

Veiligheid, elektronische beveiliging, bewaking …

In veiligheid investeren - zoals bewaking, verzekering en elektronische beveiliging - vormt een lastig onderwerp. Immers op welke wijze kan een organisatie zichzelf het beste beveiligen? Er moet tenslotte geld worden uitgetrokken voor zaken waarvan het nut en belang niet altijd voor iedereen in gelijke mate duidelijk zijn. Beveiligen heeft immers te maken met het opwerpen van een verdedigingslinie tegen gebeurtenissen waarvan niet vaststaat of ze zullen plaatsvinden en waarvan al evenmin vaststaat welke gevolgen die gebeurtenissen uiteindelijk zullen hebben. Daarnaast gaat het hierbij om gebeurtenissen die een onaangenaam karakter hebben zoals criminaliteit, brand, bedrijfsongevallen en andere rampen. Allemaal zaken waarover niet graag wordt nagedacht of die, sterker nog, bewust of onbewust worden verdrongen door fixatie op een ongestoord beheer van bedrijfsmiddelen en positieve uitkomst van activiteiten.

Dit betekent dat een organisatie grote zorgvuldigheid aan de dag moet leggen bij het indienen van een veiligheidsbegroting. Zeker in tijden waarin het besparen op kosten bij veel organisaties hoog in het vaandel staat, zal beveiligingsbudget én vitaal belang nauwkeurig afgewogen worden bij Organisatorische-, Bouwkundige- en Elektronische beveiligingsmaatregelen (OBE-mix). Veel beveiligingsbedrijven en commerciële beveiligingsadviseurs beschikken niet over gedegen kennis van integrale beveiliging en vandaar dat u bij een fraude geval, diefstal of brand schade uzelf grondig moet oriënteren, zodat de opbouw na een calamiteit met zo min mogelijk zorgen gepaard gaat. Lees ook het artikel: Beveiliging bedrijf: Hoezo schadeverzekering bij diefstal, brand, fraude, bedrijfsongeval en calamiteiten?

Overzicht op kosten door objectief preventiebeleid veiligheid

Voor overzicht op kosten veiligheid en beveiliging dient er een objectief een preventiebeleid veiligheid en beveiliging te worden vastgesteld. Daaraan dient een organisatie zichzelf de vraag te stellen:
•?  Wie of wat moet beschermd worden
•?  Waarom moet er bescherming plaatsvinden?
•?  Wanneer moet de bescherming effectief zijn?
•?  Hoe moeten de maatregelen zijn?

Daarnaast worden preventieve maatregelen onderscheiden naar twee aspecten:
1.?  Maatregelen die risico of schade voorkomen
2.?  Maatregelen die ontstane schade beperken

Juiste beveiligingsadviseur voor uw bedrijf vinden valt niet mee

Heeft een organisatie bovenstaande beantwoord dan komt het vinden van de juiste beveiligingsadviseur aan de orde en de wijze waarop men de beveiligingsopzet gaat organiseren.
Gewoonlijk gaat men zich dan oriënteren in de beveiligingsbranche, men vraagt een aantal offertes aan, er vinden een aantal gesprekken plaats met commerciële beveiligingsorganisaties en uiteindelijk blijft men met het gevoel zitten van:

 • Er is geen objectiviteit binnen de beveiligingsbranche
 • Het onderbuik gevoel heerst van, we worden voor de gek gehouden
 • In plaats van een beveiligingsadviseur zit een verkoper voor me, met een brede glimlach van “Maakt u zich maar geen zorgen wij regelen dat wel”

Camera beveiliging, inhuren personeel voor bewaking …?

Uiteindelijk komt men erachter dat preventieve maatregelen voor commerciële beveiligingsadviseurs meestal ondergeschikt zijn aan commerciële belangen, zoals verkopen van camera beveiliging of het inhuren van personeel voor bewaking. Als een opdrachtgever vraagt om organisatorische beveiligingsoplossingen, is dus de commerciële beveiligingsadviseur die een product wilt verkopen niet de aangewezen partij om hierin de participeren. Als de organisatie zich tevens alleen richt op winst, kostenbesparing en expansie, dan ontstaat al gauw een situatie waarbij het bedrijf bij calamiteiten niet voldoende is ingericht om continuïteit en veiligheid te waarborgen.

Parkmanagement als oplossing voor uitbesteden bedrijfsbeveiliging en bedrijfsveiligheid?

Bedrijven die vragen om een integrale oplossing voor uitbesteden bedrijfsbeveiliging en bedrijfsveiligheid zijn meestal organisaties met meer dan 50 personen in dienst en zijn gevestigd op een bedrijfsterrein/ industriegebied. Binnen bedrijfsterreinen/industriegebieden is op dit moment “parkmanagement” het toverwoord voor oplossingen.

Voordelen parkmanagement bedrijven

 • Duurzame energie
 • Collectieve beveiliging
 • Gezamenlijke parkeervoorzieningen
 • Gezamenlijke onderhoud straatmeubilair
 • ARBO-aspecten collectief regelen enz.

Steeds meer lokale en regionale overheden gaan over tot het stimuleren van de voordelen van parkmanagement. De mogelijkheden worden onderzocht of bedrijven, die op hetzelfde bedrijvenpark gevestigd zijn, met elkaar kunnen samenwerken. Toch kan parkmanagement voor ondernemingen een vorm van samenwerking zijn die weerbarstiger is dan verwacht. Dat geldt ook voor het aspect beveiliging. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen.

Nadelen parkmanagement en valkuilen bij bedrijfsbeveiliging

 • Ondernemers zijn graag onafhankelijk, zij willen hun eigen keuzes maken.
 • Bedrijven zijn dikwijls onderdeel van een nationaal of internationaal concern en dienen de opdrachten en instructies van het hoofdkantoor te volgen.
 • Er ontstaat gemakkelijk een nieuwe bureaucratische structuur.
 • Ondernemers hebben moeite met (nog meer) regels.
 • Meerjarige contracten en polissen kunnen niet altijd worden opgezegd.
 • De belangen zijn uiteenlopend en soms zelfs tegengesteld en niet op basis van bedrijfsrisico en bedrijfsomvang (verdeelsleutel is niet evenredig).
 • Er is sprake van spelbederf, zoals “meeliften” en/of “free-riders” bij mobiele surveillance.
 • De overheid wil teveel invloed.

Kortom parkmanagement biedt ondernemers kansen, maar er zijn ook nadelen en valkuilen. Veel hangt af van het vertrouwen dat ondernemers hebben in een vorm van parkmanagement. Vooral bij beveiliging uitbesteden binnen een parkmanagementstructuur gaat het hierbij zeker om vertrouwen en dan loop je snel tegen een levensgroot probleem op.

Succes PBO geldt niet voor collectieve beveiliging bedrijvenpark

Particuliere beveiligingsorganisaties (PBO) die participeren binnen collectieve bedrijfsbeveiliging de zogenaamde “mobiele surveillance” voeren op het publieke domein “openbare weg” verschillende taken uit. Omdat deze wijze van beveiliging 10 jaar geleden succesvol is gestart en door dit succes de ontwikkeling binnen de collectieve beveiliging van bedrijvenparken niet heeft plaatsgevonden, blijken ondernemers het gevoel c.q. het vertrouwen niet meer te hebben dat beveiliging in de avonden, nachten en weekenden op de juiste wijze plaatsvindt. Daardoor is het vertrouwen vervangen door het gevoel van “het rondje om de kerk”.

In het bijzonder mag het commerciële belang van particuliere beveiligingsorganisaties niet uit het oog worden verloren. Het belang van deze PBO’s is niet zozeer de aanwezigheid op het publiek domein, maar ligt in het afsluiten van individuele contracten met ondernemingen (private domein) op het bedrijvenpark. Deze contracten hebben te maken met: brand- en sluitrondes, opening- en sluitrondes, keyholding enz.
Om de kosten van de collectieve beveiliging en bedrijfsveiligheid dekkend te garanderen is schaalvergroting een vereiste om break-even te spelen. Dit betekent dat de mobiele surveillance over verschillende bedrijvenparken wordt ingezet en dit levert voor de performance van de collectieve beveiliging en veiligheid verschillende valkuilen op:

 • Bij een alarmopvolging van het ene bedrijvenpark kan de collectieve beveiliging van het andere bedrijvenpark niet worden gegarandeerd.
 • Bij het nakomen van individuele contracten gaat dit ten koste van de collectieve beveiliging en veiligheid, want men kan immers niet op twee plaatsen tegelijkertijd zijn en de prioriteit krijgt de klant die het meest oplevert. De collectieve beveiliging van het publieke domein wordt door de PBO’s als kostendekkend gezien waarbij de individuele contracten netto winst zullen zijn.
 • Als gevolg hiervan zal de nadruk van de uitvoering van de collectieve bedrijfsbeveiliging komen te liggen bij nakoming van de individuele contracten dan bij de controle van het publieke domein.
 • Aangezien de werkzaamheden in de avonden, nachten en weekenden plaatsvinden vinden er geen controles plaats of er ook daadwerkelijk de juiste kwaliteit wordt geboden. Over de kwalitatieve performance van de beveiligingsbeambten kan de vraag worden gesteld: “Waarom behoeven zij geen herhalingscursus c.q. oefeningen omtrent hun taakuitvoering en waarom dienen bedrijfshulpverleners 16 uur per 2 jaar te oefenen?”

Voorbeelden slechte beveiliging bedrijvenpark bij uitbesteding

De praktijk leert dat tijdens controles op een bedrijvenpark in Eindhoven de surveillanten het belangrijk vinden de rondjes op het bedrijfsterrein snel af te werken en dan snel samen koffie te gaan drinken, wat natuurlijk slechte bedrijfsveiligheid en beveiliging oplevert van het bedrijvenpark.

Op een regionaal hoofdkantoor van een particuliere beveiligingsorganisatie wordt de collectieve beveiliging gestart. Men verzamelt zich daar en start dan de surveillance werkzaamheden.
Tijdens een gehouden controle constateerde men dat de benedenverdieping totaal verlicht was en de hoofdingang wagenwijd openstond. Met gebruik van pepper spray was het kinderlijk eenvoudig om de surveillanten vast te binden, met als resultaat dat het bedrijfsterrein voor tenminste 4 uur onbeschermd en kwetsbaar was.

Kwaliteit collectieve beveiliging bedrijven kan beter

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat met name de kwaliteit van collectieve beveiliging op verschillende gebieden sterk kan worden verbeterd. Vooral bij de performance van verschillende calamiteiten blijken de vaardigheden niet op het juiste peil te zijn. Bijvoorbeeld, wat zijn de rechten en plichten van een beveiligingsbeambte bij een strafbaar feit op heterdaad.

Bevorderen veiligheid op publieke en private domein met handboek beveiliging volgens KVO-B

Vanuit de overheid nemen het CVV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) samen met de RPC’s (Regionale Platforms Criminaliteit beheersing), het initiatief voor het bevorderen van de veiligheid op het publieke en private domein. Voornamelijk het “Actieplan Veilig Ondernemen” is een prima middel om de deelnemers, politie, brandweer, gemeente en ondernemers, betreffende veiligheid bij elkaar te krijgen en gezamenlijk afspraken te maken omtrent veiligheid.
De handboeken KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor nieuw en bestaand bedrijfsterrein en het KVO-B voor winkelgebieden, zijn een plan van aanpak voor het opstellen van een beveiligingsconcept.

Beveiligingsconcept voor calamiteitenplan bedrijf

Voor het realiseren van het beveiligingsconcept voor een calamiteitenplan bedrijf dient een procesmanager het initiatief te nemen onder de verantwoordelijkheid van ondernemersverenigingen en/of werkgeversverenigingen.
Het Ministerie van Economische zaken ondersteunt met forse subsidiefondsen hieronder genoemd actieplan waarbij de vraag kan worden gesteld of deze partij voldoende kennis kan bieden op het gebied van beveiliging kan leveren zonder afbreuk te doen aan de goede voornemens.

Figuur: Beveiligingsplan bewaking Bedrijfsterrein/Industriegebied/ Parkmanagement

Het KVO-B traject veiligheid en beveiliging

Het KVO-B traject veiligheid en beveiliging kan men kortweg onderverdelen in twee gedeelten:
1.?  Het proces KVO-B en certificering
2.?  Het proces van kwaliteitstoetsing en –beheersing.

Als grootste valkuil binnen het certificeringproces KVO-B worden ondernemers geconfronteerd met ambtenaren (en bureaucratie) die op een gecompliceerde wijze gaan vertellen wie eindverantwoordelijk is over veiligheid en beveiliging binnen het publieke domein.
Als voorbeeld was begin 2005 de grote rampenoefening in het arena stadion te Amsterdam. Dit gaf alleen maar aan dat hulpdiensten vooral bezig zijn om te zorgen dat zij achteraf geen verwijtbaar gedrag krijgen aangemeten, wat natuurlijk ten koste gaat van samenwerking en adequate oplossingen.

Beveiliging contra continuïteit en liquiditeit bedrijf?

Als men ondernemers vraagt hoe men denkt over veiligheid dan verklaren zij eenduidig: tegen wie moet ik mij beveiligen en op welke wijze moet dit plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit en liquiditeit van het bedrijf?
Een van de criteria van het KVO-B is het realiseren van een activiteitenplan waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen worden opgenomen.
Waarom het wiel uitvinden als er al beveiligingsconcept in de praktijk wordt toegepast, te weten?  “Security Business Plan (SBP)”, dit plan beschrijft alle deelplannen van het KVO-B behalve het certificeringproces.
Het Security Business Plan is een professionele mix tussen mens en techniek en dient een waarborg te zijn op welke wijze de inrichting van de beveiligingsperformance op het bedrijfsterrein plaatsvindt.

Security Business Plan (SBP) als mix mens & techniek

Het Security Business Plan biedt een modulaire opbouw en is als volgt:

1.?  Projectvoorbereiding:

a.? Risicoanalyse beveiliging
(1) De aantrekkelijkheid van de te beveiligen objecten:
•?  Demografische ligging van dadergroepen
•?  Attractiviteit c.q. kwetsbaarheid van primaire bedrijfsprocessen

(2) De fysieke omgeving (infrastructuur, gebouwen, groen)
•?  Onoverzichtelijke c.q donkere zones
•?  De wijze van aanplant van het groen

(3) De initiële investeringen in de beveiliging
•?  Camera’s
•?  Afsluitbare toegangswegen
•?  Aansluiting PAC’s

(4) De personele inzet voor de beveiliging
•?  Vaste posten
•?  Surveillance werkzaamheden
•?  Alarmopvolging

(5) De mate van veiligheid gewenst
•?  Inbraakpreventie
•?  Pro-actief veiligheidsbeleid
•?  Mix van Organisatorische-, Bouwkundige-, en Elektronische maatregelen

b.? Veiligheidsschouw (risico analyse bedrijfsrisico)
Door zorg van de ondernemers en/of vertegenwoordiging vindt een veiligheidsschouw plaats, waarbij de participerende partijen zoals: ondernemers, brandweer, politie en gemeente een rondgang maken over het bedrijfsterrein.

De doelstellingen van deze veiligheidsschouw zijn:
•? Het in kaart brengen van de aanwezige risico’s, conform het risicoprofiel.
•? Het vaststellen van de “Wettelijke taken (WT) en “Niet Wettelijke Taken (NWT) van de succesbepalende factoren t.w.: plan Interne- en Externe beveiligingsorganisaties.
•? Het vaststellen van aanwezige bouwkundige en elektronische maatregelen.

Op basis van deze risico analyse bedrijfsrisico kan worden bepaald welke risicobeperkende maatregelen in beginsel genomen moeten worden.

c.? Inrichting Beveiligingsorganisatie bedrijfsterrein
Conform het plan van aanpak worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende SOU niveaus vastgesteld:

Het vaststellen van deze niveaus zal het resultaat zijn van de “onderhandse aanbesteding” van de deelnemende partijen voor de terreinbeveiliging (publiek domein) van het bedrijfsterrein.

d.? Definieren Security Business Plan inclusief Risicoprofiel
Hierin vindt de definitieve vaststelling plaats van het basispakket Security Business Plan en vaststelling van het risico- c.q. daderprofiel van het betreffende bedrijfsterrein.

2.? Implementatie basispakket Security Business Plan:

Hier vindt de invulling van het basispakket plaats:

 • Het profiel van het instructieniveau voor het beveiligingspersoneel (Bewakingsplan).
 • Definitieve vaststelling van de plannen Interne- en Externe beveiligingsorganisatie.
 • Vaststelling van het “Security Portofolio” waarin de klanten kunnen kiezen (winkelen) uit het aanwezige security assortiment.
 • Het auditprogramma, wat als basis van de “Succes Bepalende Factoren” is, t.w.: Plan Interne- en Externe Beveiligingsorganisatie.

Door deze modulaire fasering van het beveiligingsconcept “Security Business Plan” kan als resultaat worden bereikt:

 • Onaantrekkelijkheid voor potentiële dadergroepen.
 • Snelle herkenbaarheid van ongewenste personen.
 • Snelle inzet bij onbevoegde beïnvloeding van het risico- c.q. daderprofiel bedrijfsterrein.
 • Grote belevingswaarde van het veiligheidsgevoel.

Het KVO-B gaat uit van de intentie dat de individuele ondernemingen (private domein) zich ook individueel wapenen tegen criminaliteit en brand, maar er wordt verzuimd op welke wijze individuele beveiliging samengaat met collectieve beveiliging. Het Security Business Plan voorziet in deze individuele behoefte en is verder ontwikkeld naar de behoefte van de ondernemer waar men zelf kan bepalen op welke wijze de beveiliging kan worden afgestemd op de vitale bedrijfsprocessen. Door ondernemers keuzemogelijkheden aan te bieden in de security performance zal uiteindelijk het Security Business Plan het bedrijfsterrein als een paraplu omsluiten waarbij de free-riders inzien dat bij gezamenlijke deelname aan collectieve beveiliging uiteindelijk de ketting sterker wordt en dat de zwakke schakel de crimineel zal zijn.

Behoud van kwaliteit bij collectieve beveiliging

Behoud van kwaliteit bijcollectieve beveiliging is een belangrijk speerpunt van het calamiteitenplan. Een optimale beveiliging wordt verzorgd door het beveiligingsniveau af te stemmen op het bedrijfsterrein.
Door zelfreflectie van de beveiligingsleverancier en door periodieke controles en audits zal de security performance die is vastgelegd in de beveiligingspakketten worden getoetst door een vastgesteld normenkader de z.g. “Security Thermometer”. Deze Security Thermometer maakt deel uit van het Security Business Plan en is opgesteld op basis van succes bepalende factoren en prestatie-indicatoren.

Prestatie indicatoren kwaliteitscontrole bedrijfsveiligheid

Prestatie indicatoren zijn meetbare grootheden die informatie geven over het functioneren van een bepaald proces en de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt.
De uitvoering van deze kwaliteitscontroles bedrijfsveiligheid kunnen op een drietal niveaus plaatsvinden en wordt in onderstaand voorbeeld getoond:

Figuur: Prestatie indicatoren kwaliteitscontrole bedrijfsveiligheid industrie terrein bewaking

•?  First Party: Interne Kwaliteitstoetsing
•?  Second Party: Externe Kwaliteitstoetsing
•?  Third Party: Klanten toetsing.

Dat in de praktijk de interne kwaliteitscontroles vaak ontbreken, blijkt wel uit externe kwaliteitscontroles waarbij tekortkoming aan het licht komen die eigenlijk vanuit professionele collectieve beveiliging niet plaats mogen vinden en het gevolg zijn van verkeerd veiligheid leidinggeven.

Gevolgen verkeerd veiligheid leidinggeven

 • Het ontbreken van locale instructies (Bewakingsplan).
 • Het niet op peil hebben van vaardigheden op basis van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.
 • Geen uniforme regels omtrent controle gebouwen bedrijfsterrein.
 • Het ontbreken van interne controles.
 • Het rijden van rondes van koffietijd naar koffietijd.
 • Het ontbreken van incidentenmanagement.
 • Het niet voorhanden hebben van een normenkader waarop objectief gemeten kan worden wat de performance is van collectieve beveiliging.

Met name het introduceren van incidentenmanagement is een vaardigheid die dient te worden beschreven en te worden beoefend door het beveiligingspersoneel dat mobiele surveillance werkzaamheden verricht.
In onderstaand voorbeeld wordt aangegeven op welke wijze een incident minimaal dient te worden afgehandeld.

De kapstok waarmee vele particuliere beveiligingsorganisaties schermen is, dat zij gecertificeerd zijn conform ISO 9000:2000, maar uiteindelijk blijkt dit een papierentijger te zijn en gaat men over tot de orde van de dag en zolang het goed gaat ontbreekt de noodzaak tot het “Leren en verbeteren” dat uiteindelijk de boodschap dient te zijn voor kwaliteitsmanagement.

Normenkader collectieve beveiliging bedrijvenpark

Gissen is missen, en meten is weten, gaat nog steeds op voor een adequate kwaliteitsmanagement binnen de collectieve beveiliging en veiligheid.
Een normenkader dat deel uit maakt van de security thermometer, is het maatwerk waarop de beveiligingsbeambten dienen te functioneren en als een blauwdruk dient te zijn voor verdere organisatorische maatregelen voor de collectieve beveiliging. Een gebruikt normenkader voor collectieve beveiliging bedrijvenpark wordt in onderstaande matrix afgebeeld:

Matrix: Normenkader voor collectieve beveiliging/veiligheid bedrijvenpark

Security Service Level Agreement (SSLA) bij advisering veiligheid

Zoals bij een ijsberg is alleen het topje zichtbaar. Onderliggende structuren en afhankelijkheden moeten zorgvuldig zijn ingevuld en dienen aan te sluiten bij de performance die de klant mag verwachten.
Een belangrijke reden voor het niet tevreden zijn, is veelal de onvolledigheid en onduidelijkheid van de afspraken. Het resultaat is een onberekenbaar verwachtingspatroon en wordt meestal versterkt door het stereotypie imago van de collectieve beveiliging van “Als je ze nodig hebt zie je ze niet’.
Om te voorkomen dat verwachtingspatronen niet op elkaar aansluiten is het afsluiten van Security Service Level Agreement (SSLA) een voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van beveiligingstaken bij advisering veiligheid.
Een SSLA is een overeenkomst waarin producten/dienst combinaties met gewenste beschikbaarheid, capaciteit en garanties voor bedrijfszekerheid zijn opgenomen. Gericht op en snel veranderde marktpositie en functiebehoefte van de klant, op zodanige wijze dat een langdurige relatie kan worden opgebouwd met een tevreden klant, die winstgevend is voor beide.

Het bieden van een SSLA constructie binnen een bedrijfsterrein zowel op het publieke als het private domein is een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking op lange termijn. Lees ook het artikel: Checklist beveiliging: test uw bedrijf op calamiteiten!
Als voorwaarde van een SLLA zal het Security Business Plan de basis zijn waarbij het normenkader een belangrijke prestatie indicator zal zijn.

Voor vragen of meer informatie over beveiliging van uw bedrijf kunt u vrijblijvend contact maken via het reactieformulier.

Artikel downloaden

Veiligheid bedrijfsterreinen.pdf
(Veiligheid bedrijfsterreinen.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina