Zoeken naar artikelen:

Openklappen

No cure no pay incassobureau en krachtige incasso dienst

Inhoudsopgave:

 1. No cure no pay incassobureau en krachtige incasso dienst
 2. Effectieve incasso met klantbehoud zonder extra kosten
 3. Werkwijze van incassobureaus bij debiteurenbeheer
 4. Gerechtelijke procedure bij incasso dienst
 5. Rol deurwaarder en juridische incasso
 6. Kies het juiste incassobureau

   

No cure no pay incassobureau en krachtige incasso dienst

Niet alle bedrijven betalen hun rekeningen binnen de gestelde termijn en u heeft geen zin in een weifelende houding en zeker niet in liquiditeitsproblemen. Als u een incassobureau inschakelt verwacht u snelheid, daadkracht, kennis en gezond verstand bij de invordering via een incasso dienst. Maar wanneer is het moment aangebroken om een klant als wanbetaler aan te merken en een incassobureau in te zetten voor uw debiteurenbeheer?
 

Voordat u een vordering door een incassobureau laat afhandelen is het belangrijk de debiteur schriftelijk de rente en kosten aan te zeggen in een laatste aanmaning, bijvoorbeeld:

"Aangezien de betalingstermijn van onze factuur reeds geruime tijd verstreken is, verzoeken wij u nu per omgaande voor betaling zorg te dragen. Indien het openstaande bedrag binnen 8 dagen na heden niet op onze rekening is bijgeschreven, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, zullen daarbij voor uw rekening komen. Ook maken wij aanspraak op de rente vanaf de vervaldatum."

Tip: Zorg ervoor dat u uw Algemene Voorwaarden correct en tijdig heeft uitgereikt. Een goede manier is om de Algemene Voorwaarden altijd bij de opdracht te voegen.

 

Als een laatste aanmaning geen resultaat oplevert is het moment aangekomen om na te denken over het inschakelen van een incassobureau.

 

Leidraad bij incasso dienst overwegingen

Dit artikel probeert een leidraad aan te reiken bij uw incasso dienst overwegingen:

 • Welke hoofdzaken zijn voor uw organisatie van belang bij de keuze van een incassobureau?
 • Welke werkwijze en tijdsduur kunt u verwachten bij een incasso traject?
 • Wat zijn de ontwikkelingen op gebied van automatisering en internet bij debiteurenbeheer via incasso?
 • Welke procedures kunt u verwachten bij een incasso traject?
 • Welke middelen kunt u inzetten bij een incasso?
 • Wat zijn de verschillende incassokosten?
   

Effectieve incasso met klantbehoud zonder extra kosten

Het vinden van een geschikt incassobureau is niet eenvoudig door het ruime aanbod, die uw zoektocht naar een krachtige incasso bepaald niet vergemakkelijkt. Natuurlijk wilt u niet op extra kosten worden gejaagd, laat staan geconfronteerd worden met pijnlijk klantverlies door een te brute incasso actie.

Gun uw klant een laatste sommatie bij overgaan op incasso …

Voordat u een vordering ter incasso geeft kunt u eerst besluiten gebruik te maken van een laatste sommatie service, die sommige incassobureaus (gratis) hanteren. Zij versturen dan uit uw naam, maar op hun briefpapier, een laatste aanmaning waarin de debiteur vriendelijk doch dringend verzocht wordt de openstaande vordering te voldoen.

U kunt deze laatste sommatie(s) eenvoudig via een betreffende incasso website indienen, waarna het incassobureau zorg draagt voor de verdere afhandeling. Deze pré incasso oplossing heeft als grootste voordelen dat de kosten voor uw debiteur laag blijven (niet meer dan EUR 15,00 administratiekosten) en dat u daarnaast een werkbare relatie met uw klant behoudt. Mocht de laatste sommatie niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan de vordering eenvoudig omgezet worden naar een incassoprocedure.

Ook binnen het incasso traject klantverlies proberen te voorkomen …

Een aanvullende service van sommige incassodiensten en debiteurenbeheer is het persoonlijk bezoeken van de debiteur op het laatst bekende woon- of vestigingsadres. Deze incasso specialisten zijn ervaren in het persoonlijk benaderen van debiteuren om via een tactvolle dialoog tot een oplossing van betalingsproblemen te komen. Deze service is veelal gratis voor de opdrachtgever. De betalingsoplossing kan verschillende vormen aannemen: van een directe betaling tot aan het afspreken en vastleggen van een betalingsregeling. Tevens kan er direct verhaalsonderzoek worden gedaan m.b.t. de solvabiliteit van bedrijf c.q. persoon. Het traceren en invorderen van onderpanden kan het gevolg zijn, immers u wenst wel een daadkrachtig en professioneel incassobureau. Opslag en uitwinning van in beslag genomen roerende zaken, zoals auto’s of bedrijfsinboedel behoort tot de dienstverlening van een goed incassobureau.

Uw eigen bedrijf niet laten opdraaien voor incassokosten

Het uitgangspunt bij een incasso dienst moet zijn dat de incassokosten door de debiteur worden betaald. Immers de debiteur is er verantwoordelijk voor dat u een incassobureau moet inschakelen. Kies daarom bij voorkeur een incassobureau dat niet werkt met een abonnement, maar op basis van no cure no pay. De hierbij gehanteerde incassokosten dienen wel glashelder te zijn!

Rekenvoorbeeld van no cure no pay incassobureau:

Hoofdsom
Rente
Incassokosten (15%)
Dossierkosten
 
Totaal te incasseren
 
Door debiteur betaald

Incassokosten (15%)

Dossierkosten

Door u te ontvangen 

      

€ 1000,--
€ 75,--
€ 150,--
€ 37,--
________  +
€ 1262,--

€ 1262,--

€ 150,--

€ 37,--
________  _
€ 1075,-- 

Als de hoofdsom en incassokosten geïncasseerd worden, ontvangt u de hoofdsom inclusief rente. Mocht de incasso mislukken, dan betaalt u EUR 37.- excl. BTW dossierkosten.


No Cure No Pay betekent dat u het incassobureau geen provisie verschuldigd bent als zij geen oplossing voor uw probleem kunnen bieden. Wel betaalt u het incassobureau een klein bedrag aan dossierkosten als de incassering mislukt, bijv. door faillissement of onvindbaarheid van de debiteur. Dit bedrag per mislukte incasso dienst mag nooit hoger zijn dan EUR 37,--.

U wilt tenslotte verzekerd blijven van een krachtige incasso dienst door een incassobureau met een hoog slagingspercentage zonder dat u opdraait voor de incassokosten. Veel MKB bedrijven laten vanwege de vermeende incassokosten en administratieve rompslomp deze vorm van debiteurenbeheer onnodig achterwege…

Volgens de nieuwe Europese richtlijn is een debiteur automatisch in gebreke zodra de vervaldatum verstreken is. Wel kan een rechter de incassokosten afwijzen als de debiteur naar zijn mening onvoldoende aangemaand is.

 

 

Werkwijze van incassobureaus bij debiteurenbeheer

 

 

Veel incassobureaus maken vooruitstrevend gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering en internet om hun debiteurenbeheer voor u inzichtelijk te houden, maar als ervaren ondernemer weet u dat de menselijke factor altijd de beslissende rol zal blijven spelen.

U wenst snel en vlekkeloos debiteurenbeheer bij een incasso dienst

De factuur blijft bij u onbetaald liggen en ondertussen loopt uw eigen liquiditeit mogelijk gevaar. U wilt terecht uw geld en tegelijk wilt u de relatie met uw klant niet verstoren. U zit niet te wachten op een incassobureau dat zich verschuilt achter het schrijven van talloze brieven. Zij moeten telefonisch contact met de debiteur leggen en dit professioneel onderhouden, eventueel met debiteurenbezoek. U verwacht incasso medewerkers die zijn getraind op scoren tijdens het telefoongesprek met de debiteur.
Omdat snelheid telt wenst u dat uw incasso direct in behandeling wordt genomen. Een goed incassobureau onderneemt al op dezelfde dag actie!
Helaas is het zo dat incassozaken vaak lang kunnen duren wanneer een debiteur bewust gebruik maakt van alle vertragingstactieken die het Nederlands recht hem biedt, of wanneer het behandelende bureau onvoldoende adequaat te werk gaat. 

Online dossierinzicht bij incasso diensten

Een professioneel incassobureau is in staat zijn klanten een gebruikersnaam en wachtwoord te geven waarmee 24 uur per dag en zeven dagen per week de status van de dossiers via internet bekeken kan worden. Elke actie die is ondernomen is in het dossier is terug te zien via een web portal. Het resultaat: geen overbodig telefonisch overleg en geen administratieve rompslomp. Het gebruik van de web portal moet een gratis aanvullende service zijn!
 

Gerechtelijke procedure bij incasso dienst

Indien de debiteur niet gevoelig blijkt voor aanschrijvingen, telefonische acties of bezoek, dan wordt de juridische afdeling van het incassobureau ingeschakeld om met u af te stemmen welke gerechtelijke stappen nodig zijn om alsnog betaling van de schuld te bewerkstelligen.

In de meeste gevallen zal een incassobureau adviseren om uw zaak voor te leggen aan een rechter. De juridische afdeling zal uw vordering beoordelen op de haalbaarheid. Er wordt gekeken of uw vordering zodanig is onderbouwd, dat zij uw zaak met succes aan een bevoegd rechter ter beoordeling kunnen voorleggen. Daarbij is een aantal zaken van groot belang:

 • Hoe sterk is de zaak? Is er voldoende bewijslast?
 • Is er verhaal? Indien een vonnis gehaald wordt, kan dit vonnis dan ook uitgewonnen worden?
 • Moet er eerst conservatoir beslag gelegd worden? Zo ja, waarop?

Een conservatoir beslag wordt meestal gelegd indien het vermoeden bestaat dat de debiteur op het punt staat waardebestanddelen te onttrekken, waarbij dan het gevaar zou ontstaan dat een vonnis niet meer ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. Het beslag mag pas worden gelegd, nadat de president van de Rechtbank daarvoor toestemming heeft gegeven.

Denk aan de risico’s: indien de rechter achteraf oordeelt dat het beslag onterecht gelegd is, dan is de beslaglegger schadeplichtig. U bent al snel enige honderden euros kwijt aan de griffie, de deurwaarder en procureur. Denk globaal aan EUR 700 tot EUR 2.000 afhankelijk van de complexiteit van de beslaglegging.

 

Indien deze beoordeling positief uitvalt, verstrekt de opdrachtgever aan het incassobureau de opdracht tot het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Veelal is dit een moment waarop een debiteur alsnog tot betaling overgaat. Indien de debiteur geen verweer voert voor de rechtbank zal hij bij verstek veroordeeld worden en kan het vonnis geëxecuteerd worden. Voert hij wel verweer dan worden een aantal malen de standpunten uitgewisseld en zal de rechter tot een oordeel komen. Steeds vaker worden de partijen ook tot een comparitie uitgenodigd of wordt mediation voorgesteld. De duur van het juridische traject is moeilijk van te voren in te schatten. Denk aan 30 dagen bij een verstekzaak tot 2 jaar indien er uitgebreid verweer gevoerd wordt.

 

Kosten bij gerechtelijke procedure

Helaas zullen de kosten die aan een gerechtelijke procedure verbonden zijn, bij u als verschotten in rekening worden gebracht. Uiteraard zal het incassobureau deze kosten in de procedure verhalen op uw debiteur. Zorgvuldige en voortdurende informatieverstrekking naar de opdrachtgever zijn voorzieningen die behoren bij een goed incassobureau, zodat u nooit voor onplezierige verrassingen komt te staan.

De kosten voor het voeren van een rechtbankprocedure voor vorderingen tot een bedrag van € 5.000 zijn een optelsom van:

 • Kosten voor het opstellen van de dagvaarding.
 • Deurwaarderskosten, waaronder het uitbrengen van de dagvaarding en het optreden als rolgemachtigde bij eventueel verweer.
 • Griffierecht.
 • Executiekosten bij de tenuitvoerlegging van een toewijzend vonnis.

In het geval van een rechtbankprocedure (meestal vorderingen vanaf € 5.000) komen daar nog kosten van een procureur bij in verband met de verplichte procesvertegenwoordiging. In het algemeen kan gezegd worden dat deze kosten enerzijds ten laste komen van de debiteur door het opvoeren van een post buitengerechtelijke kosten in de dagvaarding en anderzijds dat deze terug te vinden zullen zijn in een proceskostenveroordeling. Uiteraard kan per geval door het incassobureau vooraf een specifieke inschatting worden gemaakt van de kosten waarmee u rekening dient te houden.

Met een positief vonnis bent u er nog niet…

Een toewijzend vonnis is natuurlijk het doel van een juridische incasso, maar daarmee is de betaling aan u door debiteur nog niet voldaan. Meestal volgen er dan uitgekiende executie maatregelen. Ook dit traject kan de juridische afdeling van het incassobureau op deskundige wijze voor u verzorgen.

Voor het verkrijgen van toestemming tot beslaglegging is de toestemming van de rechter nodig. Dit kan alleen door een ter plaatse bevoegde procureur aangevraagd worden. Daarnaast treedt een procureur op voor de rechtbank wanneer het bedrag van de vordering hoger is dan € 5.000,-.
 

Rol deurwaarder en juridische incasso

De gerechtsdeurwaarder treedt als uitvoerende partij op bij zaken als dwangbevelen, beslagleggingen en executiemaatregelen en is vaak als enige bevoegd. Het door u gekozen incassobureau dient te beschikken over een adequaat netwerk van deurwaarders.

Vaak blijkt dat MKB ondernemers niet ontvangen betalingen afboeken als oninbaar. Dit komt omdat men het idee heeft dat het inschakelen van een incassobureau veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en er veel (telefonisch) contact nodig is om een vordering te innen. Dit gebeurt nogal eens bij MKB Business to Business dienstverlening.

Een kundig incassobureau is vaak een oplossing omdat deze het zonder deze tijdrovende middelen kan doen, waardoor zij de kosten laag kunnen houden. Sommige incassobureaus zijn bovendien gespecialiseerd in Business to Business.

 

 

Kies het juiste incassobureau

 

 

In het algemeen kan men stellen dat u voor een optimale incasso dienstverlening een incassobureau uitkiest die u een totaalpakket aanbiedt; vanaf het moment van indiening tot het incasseren van de totale vordering.

Voor uw gemak vatten wij de belangrijkste incasso punten samen:

 • Kies een incassobureau dat zich richt op klantbehoud
 • Een incasso dienst mag gerust no cure no pay zijn, liever geen abonnement. Houdt u er wel rekening dat dit alleen geldt voor het minnelijk traject. Bij een gerechtelijke procedure zult u (eerst) moeten betalen.
 • Kies een incassobureau met een hoog slagingspercentage. Een No cure No pay incasso dienst betekent meestal dat u van doen heeft met een daadkrachtig incasso bureau.
 • Kies een incasso bureau dat bij u past, bijvoorbeeld voor MKB en/of gespecialiseerd in Business to Business dienstverlening.
 • Kies een incassobureau waarbij telefonisch contact zoeken en debiteurenbezoek behoort tot de normale dienstverlening.
 • Kies een incasso bureau waarbij u uw incasso dienst (gratis) kunt monitoren via een web portal.
 • Laat u vooral niet door emoties leiden bij de keuze voor een gerechtelijke procedure. Een juridische incasso is vaak onnodig en daarbij een complexe en kostbare aangelegenheid.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over incasso diensten? Stuur dan een mail naar info@managementkennisbank.nl.

Artikel downloaden

No cure no pay incassobureau en krachtige incasso dienst.pdf
(No cure no pay incassobureau en krachtige incasso dienst.pdf)

Download artikelen

Alle artikelen, zoals checklists, stappenplannen en visies kunt u gratis laten toezenden. U kunt alle artikelen downloaden. Heeft u vragen, kunt u het reactieformulier gebruiken

Naar download pagina