Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: :: Competentiemanagement - Personeelsplanning Zorg

Competentiemanagement - Coaching - Personeelsplanning Zorg

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op gebied van competentiemanagement, coaching en personeelsplanning in de zorg.

Hoe kunt u uw verpleegkundigen, begeleiders, verzorgenden en fysiotherapeuten effectiever coachen op vraaggestuurde zorg en persoonlijke ontwikkeling? In de praktijk zal er verschil zitten tussen zorgvraag en zorgaanbod, waarop u met competentiemanagement actief kunt sturen. Op welke wijze u de competentieprofielen voor betere functiewaardering kunt opstellen, competenties van uw zorgpersoneel ontwikkelen, uw personeel op klantgericht handelen beoordelen, organisatieontwikkeling met management coaching kunt beinvloeden en productiviteit van uw zorgverleners laat toenemen, beschrijven deze artikelen, zonder gebruik te maken van radicale middelen zoals gedwongen ontslag en wegsnijden van middenmanagement.

Onderstaande advies artikelen over competentiemanagement, planning en personeelsconflicten in de zorg beschrijven:

  • Hoe met management coaching de persoonlijke ontwikkeling van zorgpersoneel verbeteren?
  • Opstellen van competentieprofielen, competenties en functiewaardering met behulp van competentiemanagement software
  • Op welke wijze personeelsconflicten tussen afdelingen oplossen met teamontwikkeling?
  • Automatiseren van dienstroosterplanning in de zorg


Nieuw optimum in flexibele dienstroosterplanning

Teveel tijd en kosten kwijt met uw dienstroosterplanning? Dit artikel beschrijft een manier om de dienstroosterplanning in de zorg te automatiseren en de medewerkers door middel van de juiste planningstools zelf verantwoordelijk te maken voor hun roosterplanning, zodat er veel tijd en kosten bespaard kunnen worden bij het maken van de dienstroosters en er dus ook meer tijd overblijft voor hetgene waar het eigenlijk om draait: de dienstverlening.


Succesvol verbetermanagement door visie op teamontwikkeling

Hoe conflicten en problemen binnen teams oplossen na fusie, reorganisatie, verzelfstandiging of samenvoeging / hergroepering van functies en afdelingen? Dit artikel beschrijft een revolutionaire visie op teamontwikkeling die binnen de zorg en overheid heeft geleid tot grote successen: de metafoor. Om het gebruik van metaforen te verduidelijken wordt ingegaan op het functioneren van teams, de achtergrond van metaforen en de metafoor methodiek. Een uitgebreid praktijkvoorbeeld van een zorginstelling laat zien hoe een niet bedreigende confrontatie (voorhouden van spiegel met voldoende identificatie) van de afdelingsproblemen leidt tot het bespreekbaar maken en oplossen van problemen en succesvolle teamontwikkeling.


Teamontwikkeling trainingen via methode van metafoor: de oplossing voor personeelsconflicten

Veranderingen in het verleden zijn vaak van invloed op het functioneren van teams in het heden en daarom is het van belang om problemen en oorzaken bespreekbaar te maken. Een hoog personeelsverloop & verzuimcijfers, laag cijfer op het gebied van medewerkertevredenheid, eilandcultuur en slechte communicatie tussen afdelingen, etc. zijn vaak symptomen van personeelsconflicten. In dit artikel wordt aan de hand van een probleemstelling een metafoor beschreven, zodat u kunt lezen hoe problemen binnen vastgelopen teams of tussen medewerkers opgelost kunnen worden. Met alle te doorlopen stappen en het overzicht van metafoor trainingen krijgt u vervolgens een beeld hoe in de praktijk een oplossing kan worden gecreëerd voor personeelsconflicten binnen de zorg of overheid. Een teambuilding methode met een niet bedreigende confrontatie door voldoende ruimte voor inlevingsvermogen.


Coaching onmisbaar bij organisatieontwikkeling in gezondheidszorg

Bij coaching van medewerkers bij veranderingen in gezondheidszorg denkt u mogelijk aan het aansturen van medewerkers, die in hun werk niet goed doen. Deze veelgebruikte uitleg van coachen is beperkt. Coaching van personeel kan ook gezien worden als een ondersteunende methodiek bij de uitwerking van de visie van de organisatie op zorg, dienstverlening en personeelsbeleid. Te denken valt aan begrippen zoals vraaggerichte ondersteuning, functiegerichte persoonlijke ontwikkeling en coaching kerncompetenties bij organisatieontwikkeling in de zorg.


Competentiemanagement als noodzaak voor veranderingen in de Zorg

Om een optimale prijs-kwaliteitverhouding te realiseren, zoeken zorginstellingen naar een onderscheidende concurrentiepositie. Veelal zijn de taken die zorgverleners uitvoeren hetzelfde, maar zit het verschil in de kwaliteit en de beleving van degenen die behoefte hebben aan zorg. Dit artikel beschrijft hoe competentiemanagement een steeds nadrukkelijkere rol gaat spelen. De doelstellingen van management en uitvoerend personeel kunnen wel degelijk op één lijn worden gebracht en stuurbaar worden gemaakt, zodat goede personeelsplanning en prestatieverbetering vanzelfsprekend wordt.


Competentiemanagement binnen de zorg: praktijk vragen en valkuilen

De kloof tussen theorie en praktijk bij competentieontwikkeling is weerbarstig en het sturen op competenties, competentieprofielen of het uitvoeren van een functiewaardering valt in de praktijk niet mee. Vooral de praktische uitvoerbaarheid, de beheersbaarheid en het draagvlak bij uw medewerkers bij invoering van competentiemanagement binnen de thuiszorg, ggz, verpleeghuizen, verzorgingshuis en ziekenhuis is lastig. In dit artikel komen een aantal strategische vragen en valkuilen aan de orde, waarmee u vooraf goed onderbouwd en voorbereid de consequenties en toepassingsmogelijkheden van competentiemanagement in kunt schatten.


Management coaching: plan van aanpak invoering competentiemanagement in zorg

Betere personeelsplanning door goed competentiemanagement. Dit plan van aanpak gaat in op klantgericht handelen in de zorg door sturing op competenties zorgpersoneel, ook wel management coaching genoemd. Alle stappen van het formuleren van strategisch zorgbeleid, opstellen van individuele als team competentieprofielen, functiewaardering, persoonlijk zorg ontwikkelingsplan en het sturen en monitoren van kerncompetenties met webbased competentiemanagement software instrumenten worden in dit artikel beschreven en gevisualiseerd.


Kan zorgsector zonder belevingsgerichte zorg?

De focus op personeelsbeleid in de zorg zal zich in de komende jaren dubbel en dwars terugbetalen o.a. door betere personeelsplanning, functiewaardering en beoordelen personeel binnen zorginstellingen. Ontevreden personeel leidt immers tot meer verzuim, een lagere productiviteit en een vermindering van kwaliteit van zorg. Als gevolg van vraaggestuurde zorg komen er nog een paar consequenties bij: klantverlies, budget tekort en als gevolg hiervan financiële problemen. Weet u hoe u dit moet voorkomen?