Zoeken naar artikelen:

Openklappen
Home ::  :: Procesmanagement AWBZ Zorg

Procesmanagement AWBZ Zorg

Op deze pagina vindt u een aantal visies, checklisten en stappenplannen op het gebied van procesmanagement AWBZ zorg op maat. Door vraaggestuurde zorg en bezuinigen in de zorg komt de nadruk nog meer te liggen op het strategisch beleid binnen de gezondheidszorg. Zorgmanagement wordt steeds meer gedifferentieerd.

In de artikelen over kwaliteit van zorg kunt u lezen hoe u met behulp van procesmanagement en prestatie indicatoren overzicht kunt behouden op de verschillende processen binnen uw zorginstelling. Optimalisatie van planning & control vormt hier de basis voor procesbeheersing. Kwaliteitszorg in de gezondheidszorg kan gebruikt worden om de operationele bedrijfsvoering te toetsen op effectiviteit, maar ook om de managementinformatie te achterhalen. De artikelen over ketenzorg en fusie / samenwerking in de zorg richten zich op de wijze waarop een succesvolle samenwerking kan worden opgezet en op welke wijze de verschillende culturen en processen met procesmanagement geüniformeerd kunnen worden.

Advies artikelen over procesmanagement, awbz zorg, prestatie indicatoren, zorg op maat, optimalisatie planning control, ketenzorg en samenwerking gezondheidszorg.

Procesmanagement in zorgsector: kwaliteit van zorg klantgericht integreren in bedrijfsprocessen

Meer marktwerking en een toenemende kritische houding van verzekeraars en cliënt verenigingen over geleverde kwaliteit van zorg dwingen zorginstellingen tot een meer bedrijfsmatige aanpak van hun bedrijfsprocessen. Zowel in het INK model als bij HKZ certificering vormt procesmanagement een centrale peiler. Dit artikel beschrijft een gefaseerde procesaanpak voor bedrijfsvoering in de zorg waarbij medewerkers actief betrokken worden bij het uitwerken van bedrijfsprocessen.


Planning & control in de zorg: hoe pakt u zorgprocessen en marktwerking bedrijfsmatig aan?

Zorginstellingen opereren in een veranderende omgeving die steeds dynamischer en complexer wordt. Een goed functionerend besturingsproces binnen zorginstellingen (plan & control cyclus) biedt een aantal voordelen. Immers als manager van een zorginstelling wilt u optimaal kunnen omgaan met uw processen, strategie, HRM en bedrijfsmiddelen. Dit artikel geeft op praktische wijze weer hoe u als manager in de zorg gemaakte plannen kunt omzetten naar resultaatgerichte acties.


Programma kwaliteit van zorg en werk: sturen op prestatie indicatoren binnen zorginstellingen

Het schrappen van bepaalde vergoedingen uit het verzekeringspakket, teneinde de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden, en de stelselherziening / het toepassen van meer marktwerking in de zorgsector, hebben de nadruk gelegd op het efficiënt inrichten van uw interne organisatie. In dit artikel wordt uitgebreid een efficiency programma 'kwaliteit van zorg en werk organiseren' gedetailleerd uiteengezet inclusief enkele kant en klare?scan voorbeelden, zoals een zorg prestatiekaart.


Visie en ontwikkelingen in de zorg; waar ligt uw zorginstelling van wakker?

In een constant veranderende zorgomgeving met de focus op vraaggestuurde zorg, is het moeilijk om het zorgbeleid af te stemmen op externe veranderingen. Toch wordt u gedwongen om in te spelen op zaken als ketenintegratie, zorg op maat, functiegerichte bekostiging / budgettoekenning en andere kwesties die het gevolg zijn van de keuzevrijheid voor zorgaanbieders. Dit artikel bespreekt een aantal strategische richtingen voor uw zorginstelling, zoals inspelen op de WMO, Cliëntdata beheer, Zorgkruispunten, Ondernemerschap, Outsourcing facilitaire organisatie, Kwaliteitsmodellen, e.d.


Gezondheidszorg: samen sterker in de ketenzorg

In de zorgsector heeft zich door stelselherziening en bezuinigingsmaatregelen een sterke tendens tot concentratie voorgedaan. Samenwerking tussen zorginstellingen richt zich op het besparen van kosten en het versterken van de marktpositie. Daarnaast spelen zorginhoudelijke motieven en het opzetten van een klantgerichte keten een belangrijke rol. Kortom veel voordelen zijn mogelijk, maar lukt het u ook om ze te realiseren?


Gezondheidszorg weet vaak niet wat outputfinanciering voorstelt?

Functiegerichte bekostiging ofwel outputfinanciering; wat houdt dat voor uw zorginstelling in? In dit artikel wordt de verdere individualisering van de cliënt, de rol van de overheid en de consequenties voor de interne organisatie van zorginstellingen uiteengezet.


Output financiering; zorginstellingen hoe ver bent u?

Wanneer de cliënt echt gaat bepalen wie hem de zorg gaat verlenen, zijn er grote organisatorische veranderingen voor zorginstellingen noodzakelijk. Hoe staat het met uw bezettingsgraad? Heeft u al vaste tarieven per handeling? Is uw informatiestroom over planning, realisering & opbrengsten van zorg op orde? Zijn de procesbeschrijvingen duidelijk en handelt uw personeel hier ook naar?


Aanpak zorg en zekerheid van gewijzigde AWBZ

Dit artikel beschrijft een stelselmatige aanpak voor modernisering. Hoe kunt u:

  • Tijdspad, budget, risico’s en prioriteiten gewijzigde AWBZ inschatten?
  • Ontwikkeltrajecten gewijzigde AWBZ in samenhang uitvoeren?
  • Risico’s beperken door verankeren op directieniveau binnen AWBZ

Zorg methodiek voor implementeren nieuwe opzet AWBZ

Bij het implementeren van de gewijzigde AWBZ komen veel meer strategische, tactische en operationele zaken naar boven dan u zou willen. Dit artikel presenteert een analyse instrument, waarmee u op strategisch niveau de verbeterpunten en bijbehorende praktische oplossingen kunt definiëren en monitoren.