Wet Arbeidsmarkt in Balans

Hoe voorbereiden op de wijzigingen ten aanzien van (flexibele) arbeid?

Voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen

Het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, zal dit waarschijnlijk per 1 januari 2020 een aantal belangrijke wijzigingen ten aanzien van (flexibele) arbeid met zich meebrengen. Welke wijzigingen betreffen dit? In onderstaand artikel leest u hoe u zich hierop alvast kunt voorbereiden.

Wat beoogt de WAB te wijzigen?

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) acht het kabinet het noodzakelijk om in te grijpen op de arbeidsmarkt. Volgens het kabinet heeft de WWZ niet het beoogde resultaat bereikt om werkgevers te bewegen meer vast personeel aan te nemen door de verschillen met flexibel personeel te verkleinen. Het kabinet is van plan om per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen in te voeren op het gebied van flexwerk, de ketenregeling en het ontslagrecht. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Wijzigingen ten aanzien van flexwerk

 • Een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen dient te worden. Indien een eerdere oproep korter dan vier dagen van tevoren wordt ingetrokken, behoudt de oproepkracht aanspraak op loon.
 • Na een jaar is de werkgever verplicht de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren. Volgt een dergelijk aanbod niet en blijft de oproepkracht werken, dan heeft de oproepkracht minimaal recht op loon over dit gemiddeld aantal uren.
 • Payrollers moeten hetzelfde loon ontvangen als ‘normale’ werknemers in een vergelijkbare functie bij dezelfde inlener. Dit geldt voor alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, behalve voor het pensioen, indien het payrollbedrijf een andere pensioenregeling aanbiedt.

Wijzigingen in ontstaan vast contract (ketenregeling)

 • Er mogen 3 contracten worden aangeboden worden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden binnen 3 jaar (nu: 2 jaar). Bij cao mag de duur van de tussenpoos worden verkort naar 3 manden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan (seizoenswerk).
 • Onder de nieuwe wet zullen Invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte van de ketenregeling uitgezonderd zijn.

Wijzigingen in transitievergoeding

 • Bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever heeft de werknemer al vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, zelfs tijdens proeftijd of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.
 • De extra vergoeding voor dienstverbanden van 10 jaar of langer en voor 50-plussers vervalt. De transitievergoeding voor elk jaar dienstverband zal een derde maandsalaris bedragen.
 • Kleine werkgevers kunnen geen aanspraak meer maken op de overbruggingsregeling.
 • Wel kunnen kleine werkgevers compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding bij staking van hun bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden. De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte is al ingevoerd.

Wijzigingen bij ontslag

 • Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd, die de rechter de mogelijkheid geeft toestemming voor ontslag te geven als een van de ontslaggronden niet volledig aangetoond kan worden, maar een combinatie van ontslaggronden wel voldoende is voor een ontslag.
 • Als deze “combinatie”-grond wordt gebruikt voor het ontslag, dient aan de werknemer een 1,5 maal de transitievergoeding betaald te worden.

Of dit pakket aan maatregelen daadwerkelijk wordt ingevoerd en zo ja, of dit ook tot de beoogde resultaten zal leiden, valt nog te bezien. Wij houden u op de hoogte.

Artikel downloaden

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op https://www.newbaze.nl/