Plan van aanpak SCM

Rendement en kostenbesparing in de keten realiseren

Kostenbesparingen voor ondernemers

Als leidinggevende van een onderneming met veel leveranciers, veel klanten en/of veel producten, hangt er dagelijks wel iemand aan de lijn die een integrale oplossing voor u heeft, waarmee u kostenbesparing en meer rendement kunt behalen. Onzin natuurlijk, want in de praktijk is het niet zo makkelijk om veranderingen door te voeren. Laat staan uw klanten en leveranciers zover te krijgen.

In essentie beseft u dat een concurrerende markt u dwingt om maatregelen te nemen. Alleen wat heeft prioriteit en hoe te beginnen? Vaak levert het analyseren van wat u nu daadwerkelijk aanbiedt interessante conclusies op. Te denken valt aan, het in kaart brengen waarom klanten juist bij u kopen en de marge die u uiteindelijk onder aan de streep, na aftrek van logistieke kosten, klant- en leveringkortingen overhoudt.

Positieve effecten hoeven niet langdurig en ingewikkeld te zijn. Een deel van de communicatie en informatie kan via e-mail worden verstuurd. Hierdoor kunt u aanzienlijke kosten besparen en de communicatie met uw leveranciers en klanten verbeteren.

Core business en klantsegmentatie

Wat u ook doet uw core-business is natuurlijk nummer 1, maar wat is op dit moment uw onderscheidende waarde ten opzichte van uw concurrenten? Verdient u geld aan snelle leveringen en voorraad houden of is kennis erg belangrijk en speelt engineering een belangrijke rol? Maar belangrijker nog, waar verdient u nu het meest aan en hoe ziet u dit in de toekomst? Lees ook het artikel: Klantsegmentatie: Weet u wat uw klanten kosten en opbrengen?

Bespaartips

De hier beschreven ‘Plan van aanpak Quick Win’ geeft op het gebied van inkoop, logistiek en verkoop aan waar u direct besparingen kunt realiseren. Waarbij u tegelijkertijd een blauwdruk/plan van aanpak opstelt om de lange termijn prioriteiten te realiseren. Hierbij is faseren, direct resultaat boeken en het slim inzetten van ICT/online toepassingen het hoofddoel, maar het uiteindelijke doel is focussen op uw kernactiviteiten, het verbeteren van de relatie met uw klanten en leveranciers, het vergroten van uw marges en het creëren van concurrentievoordeel.

Aanpak Quick Win: drie fases voor resultaat

Het analysetraject bestaat uit een drietal fasen, waarbij u na elke fase zelf de beslissing neemt om wel of niet verder te gaan.

Fase 1 Workshop planning ketenintegratie

In fase 1 maken wij met elkaar kennis en zullen we voorafgaand aan de workshop met behulp van onze kengetallen, database en onderzoeksrapporten een vooronderzoek doen. Uw tijd is kostbaar, vandaar dat wij goed voorbereid willen zijn. Op hoofdlijnen zullen wij een beeld hebben van uw branche en specifieke issues, uw producten & diensten, de concurrentiekenmerken en huidige online initiatieven.

Gedegen vooronderzoek en analyse bij SCM
De workshop, is een kennismaking te beschouwen als een klankbordsessie met behulp van overzichtelijke tekeningen en schema’s. U investeert drie uur van uw tijd. Wij presenteren een overzicht waar we kansen en besparingen zien liggen en welke processen zoals inkoop, planning, administratie, logistiek, verkoop, we verder zouden moeten onderzoeken. En tot slot met wie we over Supply Chain Management (SCM) moeten praten.

Mogelijkheden ketenintegratie duidelijk vaststellen
U leert zo onze werkstijl en kwaliteiten kennen, zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen om echt aan de slag te gaan. Doel is dan ook dat u begrijpt wat u gaat krijgen en het vertrouwen heeft dat het ook gaat lukken.

Alles wat in de workshop is besproken wordt vastgelegd in een aanbod, zodat voor u duidelijk is wat u aan de volgende stap zult hebben; de Quick win analyse.

Besluit u door te gaan dan plannen we een startdatum en maken we afspraken over de invulling en het verwachte resultaat van fase 2.

Fase 2 Quick win analyse ketenvoordelen

Hoe direct te implementeren ketenvoordelen achterhalen?
Het doel van de Quick win analyse bij ketenintegratie is; het achterhalen van direct te implementeren voordelen en het definiëren van een prioriteitenlijst met verder te onderzoeken lange termijn ketenvoordelen.

Binnen één tot twee dagen spreken we met de belangrijkste sleutelfiguren binnen uw organisatie. Dit gebeurd aan de hand van gestructureerde vragenlijsten en checklists. Dit is een interactief proces, waarbij wij aan de hand van veel voorbeelden/cases uit allerlei branches, snel de bottlenecks en de hieruit voortvloeiende kansen binnen uw processen achterhalen.

Hier opvolgend analyseren we de antwoorden en schrijven we onze conclusies in een plan van aanpak. Dit Quick win plan van aanpak, dat u binnen twee weken ontvangt, bevat een aantal communicatieverbeteringen en besparingstips. Deze kunt u of kunnen uw collega’s –samen met ons- implementeren (hoe is het nu, wat kan er verbeterd worden, actiestappen en inschatting kosten/baten) met supply chain management.

Onderscheiden van korte en lange termijnvoordelen SCM
Daarnaast bevat het plan van aanpak een blauwdruk met lange termijn prioriteiten, die nader onderzocht moeten worden. Oftewel mogelijke verbeteringen/besparingen, die binnen uw huidige organisatie niet direct te realiseren zijn (doordat uw processen en informatievoorziening er niet op zijn afgestemd of uw ICT infrastructuur tekort schiet of niet volledig wordt benut), maar die wel interessant zijn om verder uit te werken met SCM. Lees ook: Supply chain management strategie niet alleen richten op lage kosten.

U bepaalt vervolgens:
1. Hoe u de direct te realiseren kostenbesparingen gaat implementeren. Doet u dit samen met uw collega’s en/of wilt u hierbij onze hulp inschakelen? In beide gevallen zal er echter een project opgestart worden waarbij iedereen verantwoordelijkheden, functies en een resultaatverplichting krijgt toegewezen.
2. In fase 3 zullen wij deze blauwdruk met prioriteiten voor de langere termijn in kaart gaan brengen. De deelgebieden die uw prioriteit hebben worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Om ervoor te zorgen dat de verwachting van beide partijen overeenkomen, maken we voor aanvang van fase 3 afspraken over het resultaat.

Wat levert het plan voor besparing SCM Quick win u op?
Fase 2, die gemiddeld twee dagdelen van uw medewerkers in beslag neemt, levert een aantal besparingstips op die u of uw collega’s –met onze hulp- binnen 2 maanden kunnen gaan implementeren. U krijgt een plan waarin per onderwerp (inkoop, facilitair, logistiek, verkoop, service, etc.) kort beschreven staat:

 • Hoe de situatie nu is
 • Wat er verbeterd kan worden
 • Welke stappen u moet ondernemen om tot implementatie over te gaan
 • Inschatting van de kosten/baten

Dit plan van aanpak vormt het basisdocument om projecten te implementeren en verantwoordelijkheden, functies en resultaatverplichtingen toe te kennen. Door de jaren heen hebben wij in allerlei branches op gebieden, zoals inkoop, productie, planning, verkoop, financieel en service ervaring opgedaan met projectimplementaties. Hierdoor kunnen we in veel gevallen de rol van onafhankelijke derde vervullen die u veel tijd, moeite en kosten bespaard door bottlenecks tijdig te signaleren. Wij zijn als het ware uw bedrijfskundig geweten en advocaat van de duivel in één rol. Wij kennen de belangrijkste spelers op alle gebieden, maar we zijn aan niemand gebonden.

Fase 3 Lange termijn rendementsvoordelen

Hoe lange termijn rendementsvoordelen SCM helder maken?
Het doel van lange termijn integratie is, het gedetailleerd in kaart brengen van ketenintegratieprojecten die betere service, communicatie en besparingen opleveren en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. Samen met u worden relevante deelgebieden uit fase 2 met behulp van een ABC analyse (Activity Based Costing, ofwel wat heeft prioriteit en wat niet) op afdelings- of procesniveau in detail geanalyseerd. Hierbij speelt onze uitgebreide case database, met praktijkvoorbeelden, een centrale rol. Het uiteindelijke doel is namelijk, een pragmatisch plan waarbij alle operationele consequenties in kaart worden gebracht, zodat u gefundeerd aan de slag kunt en de ketenvoordelen ook daadwerkelijk kunt realiseren.

Wat levert het ketenintegratie plan voor besparing/rendementsverbetering op lange temijn u op?
Resultaat: binnen een maand heeft u een steekhoudend plan van aanpak op tafel, digitaal opgesteld, met de volgende opbouw:

 • Wat is de huidige situatie?
 • Wat is de gewenste situatie?
 • Welke stappen zijn nodig om tot de gewenste situatie te komen?
 • Welke procesmatige veranderingen moeten worden uitgevoerd en wie is daar verantwoordelijk voor?
 • Wat is de mening van uw directe partners in de keten?
 • Welke investeringen zijn er op ICT/online gebied nodig?
 • Welke leveranciers zijn het meest interessant voor u?
 • Wat is het kostenplaatje (directe en indirecte investeringen)?
 • Wat zijn de opbrengsten (ROI, directe en indirecte besparingen)?
 • Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Wat zijn de mogelijke bottlenecks die u bij een implementatie tegenkomt?

Klankbord nodig bij supply chain implementatie
Haken wij na het schrijven en presenteren van het plan van aanpak af?
Nee, want ketenintegratie implementaties vragen altijd om een neutrale partij, die moeizame patstellingen kan doorbreken en tijdig alle bottlenecks binnen de procesvoering signaleert. Losstaand van het feit dat uw organisatie ook zal moeten veranderen en u als directie uw handen vol zal hebben aan het dagelijkse management.

Aangezien de implementatietrajecten ook veel tijd en inspanning van uw medewerkers zullen vereisen (dit is het grote struikelpunt bij supply chain management implementaties) zijn de totale kosten van de implementatietrajecten vooraf moeilijk in te schatten, maar aan de hand van het plan van aanpak kunt u voor 80% uw budget inschatten.

Meer concurrentiekracht in de keten

Indien u meer informatie wilt hebben over de aanpak en stappen waarmee u korte termijn besparingen kunt realiseren, maak dan gebruik van het reactieformulier.

Artikel downloaden

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op https://www.patagonia-bv.com/